I. Informacje ogólne:

1. Niniejszy dokument określa zasady Polityki Prywatności w Sklepie Internetowym (dalej jako "Sklep Internetowy"). Administratorem Sklepu Internetowego jest Yurii Shysh prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Yurii Shysh Development wpisaną do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 8792716929, REGON 384664834.

2. Wyrazy użyte z dużej litery mają znaczenie nadane im w regulaminie niniejszego Sklepu Internetowego.

3. Dane osobowe zbierane przez Administratora Sklepu Internetowego są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1), zwanego dalej: RODO.

4. Adresatem możliwości korzystania z Towarów i Usług dostępnych na Stronie Internetowej nie są dzieci poniżej 16 roku życia. Administrator danych osobowych nie przewiduje celowego gromadzenia danych dotyczących poniżej 16 roku życia.

II. Dane osobowe:

1. Administratorem twoich danych osobowych jest Yurii Shysh Development ul. Zaułek Szkolny 3A/2.

2. W sprawie Twoich danych osobowych możesz skontaktować się z Administratorem danych osobowych za pomocą:

 1. poczty elektronicznej: info@tani-laptop.com,
 2. poczty tradycyjnej: tani-laptop.com, ul. Ceramiczna 2 87-100 Toruń,
 3. formularza kontaktowego,
 4. telefonu: +48 537 690 604.

III. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych:

1. Administrator danych osobowych przetwarza Twoje dane osobowe w następujących celach i zakresie:

 1. podjęcia działań przed zawarciem umowy na Twoje żądanie (np. założenie konta), tj. dane podane w formularzu rejestracyjnym w Sklepie Internetowym, tzn. adres e-mail oraz ustanowione hasło, płeć; jeżeli rejestracja Konta następuje za pośrednictwem zewnętrznej usługi uwierzytelniającej (np. Facebook) zbieramy Twoje imię i nazwisko i dane podane w celu realizacji zamówienia takie jak adres do wysyłki; w celu świadczenia Usług wymagających założenia Konta takich jak: prowadzenie historii zamówień, informowanie o statusie realizacji zamówienia, przetwarzamy Twoje dane podane w Koncie oraz przy zakupie Towarów,
 2. w celu świadczenia Usług niewymagających założenia konta i zakupu Towaru, tj. przeglądanie stron www Sklepu Internetowego, wyszukiwarka Towarów, przetwarzamy dane osobowe Twojej aktywności w Sklepie internetowym, tzn. dane dotyczące przeglądanych przez Ciebie Towarów, dane dotyczące sesji twojego urządzenia, systemu operacyjnego, przeglądarki, lokalizacji oraz unikalnego ID tj. adres IP,
 3. w celu wykonania umowy sprzedaży Towarów (np. doręczenia zamówionych Towarów), przetwarzamy dane osobowe podane przez Ciebie przy zakupie Towarów takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, dane adresowe, dane dotyczące płatności, a jeżeli dokonujesz zakupu za pośrednictwem Konta dodatkowo ustanowione hasło,
 4. w celu statystyk korzystania z poszczególnych funkcjonalności dostępnych w Sklepie Internetowym, ułatwienia korzystania ze Sklepu Internetowego oraz zapewnienia bezpieczeństwa informatycznego Sklepu Internetowego, przetwarzamy dane osobowe dotyczące Twojej aktywności w Sklepie Internetowym oraz ilości czasu spędzanego na każdej z podstron w Sklepie Internetowym, Twojej historii wyszukiwania, lokalizacji, adresie IP, ID urządzenia, danych dotyczących Twojej przeglądarki internetowej oraz systemu operacyjnego,
 5. w celu ustalenia, dochodzenia i egzekucji roszczeń oraz obrony przed roszczeniami w postępowaniu sądowym i innymi organami egzekucyjnymi, możemy przetwarzać Twoje dane osobowe podane przy zakupie Towarów lub założenia Konta oraz inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia lub  które wynikają z wymogu prawnego, nakazu sądowego lub innej procedury prawnej,
 6. w celu rozpatrywania reklamacji, skarg i wniosków oraz odpowiedzi na pytania Klientów, przetwarzamy podane przez Ciebie dane osobowe w formularzu kontaktowym, reklamacjach, skargach i wnioskach, czy w celu udzielenia odpowiedzi na pytania zawarte w innej formie oraz niektóre dane osobowe podane przez Ciebie w Koncie, jak również dane dotyczące zamówienia Towarów i innych świadczonych przez nas usług będących przyczyną reklamacji, skargi czy wniosku oraz dane zawarte w dokumentach dołączonych do reklamacji, skarg i wniosków,
 7. w celu marketingu naszych Towarów i Usług oraz naszych klientów i partnerów w tym remarketingu, w tym celu przetwarzamy dane osobowe podane przez Ciebie przy utworzeniu Konta i jego aktualizacji, dane dotyczące Twojej aktywności w Sklepie internetowym w tym zamówień, które są rejestrowane i przechowywane za pośrednictwem plików cookies, a w szczególności historia zamówień, historia wyszukiwania, kliknięcia w Sklepie internetowym, daty logowania i rejestracji, historia i Twoja aktywność związana z naszą komunikacją z Tobą. W przypadku remarketingu wykorzystujemy dane o Twojej aktywności w celu dotarcia do Ciebie z naszymi komunikatami marketingowymi poza Sklepem internetowym i korzystamy w tym celu z usług zewnętrznych dostawców. Usługi te polegają na wyświetlaniu naszych komunikatów na stronach internetowych innych niż Sklepu internetowego,
 8. w celu organizacji konkursów i programów lojalnościowych tj. powiadomienia o wygranej oraz reklamowania naszej oferty, wykorzystujemy Twoje dane osobowe podane na Koncie oraz przy rejestracji w konkursie lub programie lojalnościowym. Szczegółowe informacje na ten temat podane są każdorazowo w warunkach uczestnictwa danego konkursu lub programu lojalnościowego,
 9. w celu badania rynku i opinii przez nas lub naszych partnerów, tj. informacje o zamówieniu, Twoje dane podane w Koncie lub podczas zakupu Towaru, adres e-mail. Dane zebrane w ramach badania rynku i badania opinii nie są przez nas wykorzystywane do celów reklamowych. Dokładne wskazówki podane są w informacji o danej ankiecie lub w miejscu, w którym wprowadzasz swoje dane.

2. Administrator danych osobowych przetwarza następujące kategorie odnośnych danych osobowych:

 1. dane kontaktowe,
 2. dane dotyczące aktywności w Sklepie internetowym,
 3. dane dotyczące zamówień w Sklepie internetowym,
 4. dane dotyczące reklamacji skarg i wniosków,
 5. dane dotyczące usług marketingowych.

3. Podanie przez Ciebie wymaganych danych osobowych jest dobrowolne i stanowi warunek warunek świadczenia usług przez Administratora danych osobowych za pośrednictwem Sklepu internetowego.

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zamówień, usług, działań marketingowych oraz innych usług wykonywanych dla Klienta. Dane osobowe będą usunięte w następujących przypadkach:

 1. kiedy osoba, której dane dotyczą zwróci się o ich usunięcie lub wycofa udzieloną zgodę,
 2. kiedy osoba, której dane dotyczą nie podejmuje działań przez ponad 10 lat (kontakt nieaktywny),
 3. po uzyskaniu informacji, że przechowywane dane są nieaktualne lub niedokładne.

Niektóre dane w zakresie: adres e-mail, imię i nazwisko, mogą być przechowywane przez okres kolejnych 3 lat dla celów dowodowych, rozpatrywania reklamacji, skarg oraz roszczeń związanych z usługami świadczonymi przez Sklep internetowy - dane te nie będą wykorzystane do celów marketingowych. Dane dotyczące zamówień Towarów i usług płatnych, konkursów i programów lojalnościowych będą przechowywane przez okres 5 lat od daty dostarczenia zamówienia. Dane dotyczące klientów niezalogowanych przechowujemy przez czas odpowiadający cyklowi życia zapisanych na urządzeniach plików cookies lub do czasu ich usunięcia w urządzeniu Klienta przez Klienta. Twoje dane osobowe dotyczące preferencji, zachowań i wyboru treści marketingowych mogą być wykorzystane jako podstawa do podjęcia zautomatyzowanych decyzji w celu określenia możliwości sprzedażowych Sklepu Internetowego.

5. Przekazujemy Twoje dane osobowe następującym kategoriom odbiorców:

 1. organom państwowym np. prokuratura, Policja, GIODO, prezes UOKiK, jeżeli się o to do nas zwrócą.

6. Na podstawie RODO masz prawo do:

 1. żądania dostępu do swoich danych osobowych,
 2. żądania sprostowania swoich danych osobowych,
 3. żądania usunięcia swoich danych osobowych,
 4. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 6. żądania przenoszenia danych osobowych.

Administrator danych osobowych bez zbędnej zwłoki - a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania - udziela Tobie informacji o działaniach podjętych w związku ze zgłoszonym przez Ciebie żądaniem. W razie potrzeby termin miesięczny może być przedłużony o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań. W każdym przypadku Administrator danych osobowych poinformuje Ciebie o takim przedłużeniu w terminie miesiąca od otrzymania żądania z podaniem przyczyn opóźnienia.

IV. Prawo dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO):

1. Masz prawo uzyskania od Administratora danych osobowych informacji czy Twoje dane osobowe są przetwarzane.

2. Jeżeli Administrator danych osobowych przetwarza Twoje dane osobowe masz prawo do:

 1. dostępu do danych osobowych,
 2. uzyskania informacji o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania Twoich danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Tobie na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podjęciu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską,
 3. uzyskania kopii swoich danych osobowych.

3. Jeżeli chcesz zażądać dostępu do swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: info@tani-laptop.com.

V. Prawo do sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO):

1. Jeżeli twoje dane osobowe są nieprawidłowe masz prawo żądania od Administratora danych osobowych niezwłocznego sprostowania Twoich danych osobowych.

2. Masz prawo żądania od Administratora danych osobowych uzupełnienia Twoich danych osobowych.

3. Jeśli chcesz zażądać sprostowania danych osobowych lub ich uzupełnienia, zgłoś swoje żądanie na adres: info@tani-laptop.com.

4. Jeżeli dokonałeś rejestracji w Sklepie internetowym swoje dane osobowe możesz sprostować i uzupełniać samodzielnie po zalogowaniu się w Sklepie Internetowym.

VI. Prawo do usunięcia danych osobowych, tzw. "prawo do bycia zapomnianym" (art. 17 RODO):

1. Masz prawo żądania od Administratora danych osobowych usunięcia swoich danych osobowych, gdy:

 1. Twoje dane przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
 2. wycofałeś określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe był przetwarzane w oparciu o Twoją zgodę,
 3. Twoje dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,
 4. wniosłeś/wniosłaś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z przetwarzaniem niezbędnym dla wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub przetwarzania niezbędnego dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych osobowych lub stronę trzecią.

2. Pomimo zgłoszenia żądania usunięcia danych osobowych Administrator danych osobowych może przetwarzać Twoje dane dalej w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń o czym zostaniesz poinformowany/poinformowana.

3. Jeśli chcesz zażądać usunięcia Twoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: info@tani-laptop.com.

VII. Prawo do zgłoszenia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO):

1. Masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:

 1. kwestionujesz prawidłowość swoich danych osobowych - Administrator danych osobowych ograniczy przetwarzanie Twoich danych osobowych na czas pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych,
 2. gdy przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych osobowych zażądasz ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
 3. Twoje dane osobowe przestały być potrzebne do celów przetwarzania, ale są potrzebne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony Twoich roszczeń,
 4. gdy zgłosiłeś/zgłosiłaś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych - do czasu stwierdzenia czy prawnie uzasadnione interesy po stronie Administratora danych osobowych są nadrzędne wobec podstaw wskazanych w Twoim sprzeciwie.

2. Jeśli chcesz zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych zgłoś swoje żądania na adres: info@tani-laptop.com.

VIII. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO):

1. Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, w tym profilowania, w związku z:

 1. przetwarzaniem niezbędnym dla wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub przetwarzania niezbędnego dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych osobowych lub stronę trzecią,
 2. przetwarzaniem na potrzebny marketingu bezpośredniego.

2. Jeśli chcesz zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, zgłoś swoje żądanie na adres: info@tani-laptop.com.

IX. Prawo do żądania przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO):

1. Masz prawo do otrzymania od Administratora danych osobowych swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz przesłać je innego administratorowi danych osobowych.

2. Masz prawo zażądać, aby to Administrator danych osobowych przesłał bezpośrednio Twoje dane osobowe innemu administratorowi (o ile jest to technicznie możliwe).

3. Jeśli chcesz zażądać przeniesienia swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: info@tani-laptop.com.

X. Prawo do cofnięcia zgody:

1. Masz prawo do cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie.

2. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie Twojej zgody przed jej cofnięciem.

3. Jeśli chcesz cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: info@tani-laptop.com.

XI. Skarga do organu nadzorczego:

1. Jeżeli sądzisz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza RODO masz prawdo do złożenia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

2. Polsce organem nadzorczym w rozumieniu RODO jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO).